Genre och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv

Denna bok behandlar genrefrågor på olika litterära och kulturella områden. Utgångspunkt är att genrebegrepp och genretänkande tycks oumbärliga, både i kulturdebatt, undervisning och forskning, trots att reell enighet saknas om vad genrer är och gör. Genreförväntningar styr vårt sätt att läsa texter och hjälper oss att tolka dem; men texterna gäckar dessa förväntningar lika ofta som de frammanar dem. Ändå tänker och talar vi i termer av genrer. Genrebegrepp åberopas vanemässigt och genrefrågor aktualiseras kontinuerligt. Samtidigt är problemen rörande genrebegreppens mening, referens och avgränsning besvärande, genrernas funktion omstridd och själva företeelsen genre ifrågasatt. I boken medverkar forskare från hela Norden och belyser genreproblem från teoretisk, metodisk och historisk synpunkt. Den ger en översikt över pågående forskning, granskar gängse begrepp och angreppssätt, prövar olika alternativ – hämtade från t.ex. diskurs- och mediateori – och diskuterar konkreta tillämpningar.

Beata Agrell är professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Ingela Nilsson är verksam vid Klassiska institutionen vid samma universitet.

Av Beata Agrell har Daidalos tidigare utgivit Romanen som forskningsresa.

 

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap