Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Historia och biografi
"Clartés hedersgåva till partiet och mänskligheten" kallades en gång Per Nyström i tidskriften Tiden. Han tillhörde den generation... Les mer
Leken som blev allvar
När fotbollens amatörregler avskaffades 1967 öppnades de gamla folkrörelserna mot det moderna samhällets två centrala institutioner: staten och... Les mer
Vem älskar välfärdsstaten?
Som följd av den ekonomiska krisen på 1970-talet blev den svenska välfärdsstaten utsatt för så stark kritik att många talade om en... Les mer
Arbetare eller tjänsteman?
Under senare år har flera fackliga gränsdragningsproblem uppkommit inom svensk verkstadsindustri. Utifrån en rad fallstudier ger författaren... Les mer
Arbete och arbetsmarknad i Norden
Denna bok är resultatet av en konferens i Kungälv 1985 som behandlade den historiska forskningen om industriarbetet, arbetslivet och relationerna... Les mer
Den fackliga kampens gränser
En studie över de fackliga striderna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i samband med införandet av den nya datoriserade tekniken. I en... Les mer
Från familj till fabrik
Den första konsekvent genomförda undersökningen av hur det sociala könssystemet slår igenom i 1800-talets industrikapitalism och lägger grunden... Les mer
Industriarbetets renässans
De svenska teknologiska ”spjutspetsindustrierna” präglas fortfarande av en traditionell arbetsdelning. Till följd av de nya produktionskraven... Les mer
Konflikt, kontroll, expertis
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna... Les mer
Paradise Lost?
I denna jämförande studie av de fyra nordiska länderna visas hur litet den traditionella välfärdspolitiken påverkades av ”välfärdskrisen”... Les mer
Rörelse över gränser
I serien ”Teknisk förändring och facklig organisering” har publicerats arbeten om fackliga gränsdragningsproblem, som orsakats av teknisk... Les mer
Skånepartiet
Efter 66 års styre förlorade socialdemokratin makten i Malmö vid valet 1985. Den avgörande faktorn därbakom var framgången för Carl P Herslows... Les mer
Slaget om hamnarna
Sommaren 1987 blev flera av landets hamnar skådeplatser för en inflammerad facklig gränsstrid mellan Kommunal och Transport om rätten att... Les mer
Brev till Hjalmar Branting och Fredrik Ström
I denna bok publiceras brev som Kata Dalström skrev till Branting och Ström under åren 1895 till 1923. I detta unika material får vi en livfull... Les mer
Demokrati och socialism
Den österrikiska socialdemokratin, den så kallade austromarxismen, intog under mellankrigstiden en självständig position mellan socialdemokrati... Les mer
Privata och kollektiva val
Den nyliberala politiska rörelsen hämtar ofta ”vetenskapligt” stöd från den så kallade public choice-skolan, när man går till angrepp mot... Les mer
Begreppet Arbete
Den moderna arbetslivsforskningen har länge stått inför ett besvärande problem: det finns ingen definition av dess mest centrala begrepp,... Les mer
Fack, företagsledning och besluten om företagens framtid
I denna skrift presenteras resultat från ett brett upplagt forskningsprojekt, 'Strategiskt beslutsfattande och fackligt medbestämmande'.... Les mer
Facklig makt och fackligt medlemskap
De svenska fackförbundens utveckling präglades i början av märkliga variationer: stora skillnader mellan förbunden och våldsamma omkastningar... Les mer
Förtvivlan, förhoppning, försoning
Den franske historikern Löwy ger här ett fascinerande politiskt och psykologiskt porträtt av Lukács. Titeln står för tre skilda faser i... Les mer
Hemmet, gatan, fabriken eller skolan
Utifrån ett fängslande empiriskt material visar författaren hur den svenska folkskolan kan ses som en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning... Les mer
Karl Marx’ historieteori
G A Cohens arbete har i den engelskspråkiga världen hälsats som ett banbrytande pionjärarbete. Cohen framställer och försvarar den historiska... Les mer
Kvinnosyn och kvinnopolitik
Den första heltäckande framställningen av köns- och klasskampsproblematiken i den tidiga svenska arbetarrörelsen. På grundval av ett omfattande... Les mer
Minima Moralia
Skrivna åren 1944–47 under Adornos landsflykt i USA sträcker sig texterna i Minima Moralia över de mest skiftande ämnesområden, från ytterst... Les mer