Myten om maskinen. Essäer om makt, modernitet och miljö

Den moderna människan sätter sin tilltro till tekniken. Men är själva föreställningen om ”teknik” en kulturell illusion?

I denna bok utmanar Alf Hornborg idén att mänskligheten är förenad i en gemensam utveckling mot allt effektivare teknik. I stället hävdar han att modern teknik förutsätter ett slags globalt nollsummespel med ojämna resursflöden, som gör det möjligt för rikare delar av världssamhället att vinna tid och rum på bekostnad av de fattigare delarnas människor och miljö. Vi föreställer oss maskinens funktioner som frikopplade från de samhälleliga utbytes relationer som gör den ekonomiskt och fysiskt möjlig. Men även den ångmaskin som blev kärnan i den industriella revolutionen var oupplösligt förbunden med slavarbete och jordförstöring på avlägsna bomullsplantager. Vår retorik om ”hållbar utveckling” avslöjar de paradoxer som omger myten om maskinen. Hit hör de motstridiga signaler vi får om global isering, tillväxt, konsumtion, återvinning, oljetoppen, biobränslen och klimatkrisen. Ytterst bottnar problemen i vår modernitet – de förändrade relationer till naturen, medmänniskor, självet och livsmening som alstras av pengar och antagandet om alltings utbytbarhet.

»I Sverige är Hornborg ett ganska okänt namn. Det borde ändras och med Myten om maskinen.» /David Jonstad i Sydsvenskan

»Denna oerhört tankestimulerande och viktiga bok borde läsas av alla nationalekonomer och makthavare.» /Mats Dannewitz Linder i BTJ