Hendinga

Boka er basert på ei lita hending som varar i 2-3 sekunder. Boka har to deler, Del1; Avhøyra, og del 2; Om lag konklusjonane. I del 1 uttalar 44 av dei involverte seg om hendinga slik dei opplevde det frå sin ståstad. Dei involverte er to peikefingrar, 2 flogar, ein bit av eit tyggespapir, ein teiknestift, eit luftgevær, nokre steinar, ein leppomade, 2 sjokolademufins, ein kattebæsj, ein gullring mm. Eit kart over heile hendingsforløpet ligg ved. I tillegg er boka illustrert med skisser som viser detaljar av nokre av situasjonane som oppstår. I del 2 tar for seg nokre situasjonar, og konkluderer på grunnlag av avhøyra. Boka er innkjøpt av Norsk Kulturråds innkjøpsordning.

The book is based on a minor incident that lasts 2-3 seconds. The book is divided in two parts: Part 1: The Examinations, and part 2: The Conclusions. In part 1, 44 of the involved speak about the incident as seen from their point of view. The involved are two pointing fingers, two flies, a small piece of bubblegum paper, a thumbtack, an air gun, some rocks, a lip balm, two chocolate muffins, a cat poop, a gold ring, etc. Enclosed is a map of the whole line of events. In addition the book is richly illustrated with sketches depicting details of some of the situations that occur. Part 2 deals with some of the situations, and conclude on the basis of the examinations. The Arts Council Norway has purchased this book.

Forord
Avhøyra
Teikningar
Sitat frå avhøyra
Kartet
Kritikk BT

Andre kunder kjøpte også: